Công văn 2381/BNN-KN áp dụng Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2381/BNN-KN Ngày ban hành: 02 tháng 08 năm 2012
Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Bá Bổng

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 2381/BNN-KN
V/v áp dụng Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN của liên Bộ Tài chính, Bộ NN và PTNT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5720/UBND-NNNT ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin chủ trương áp dụng Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 đối với các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Phạm vi áp dụng của Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 là các chương trình, dự án khuyến nông. Tuy nhiên các địa phương có thể làm căn cứ áp dụng trong triển khai các chương trình, dự án, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thể áp dụng nội dung và mức chi theo Thông tư số 183/2010 và Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông cho các chương trình, dự án, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn của Thủ đô sao cho phù hợp và đúng thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chủ trương và khuyến khích các địa phương xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, sản xuất tập trung, áp dụng các biện pháp tổng hợp từ sản xuất đến chế biến, bảo quản và tiêu thụ. Vì vậy việc mở rộng quy mô áp dụng cho các đề án, các chương trình phát triển nông nghiệp của Hà Nội là phù hợp với Nghị quyết số 26-NQTW ngày 05/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các chương trình, dự án, đề án sử dụng nguồn kinh phí địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quy mô, đối tượng và mức hỗ trợ trên cơ sở điều kiện, nhu cầu và mục tiêu phát triển nông nghiệp của từng địa phương trong từng giai đoạn cho phù hợp, có hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo)
– Sở NN và PTNT Hà Nội, KNQG (để T/hiện);
– Lưu: VP, KNQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

Tin liên quan:

  1. Quyết định 1967/QĐ-BNN-KH năm 2011 cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
  2. Quyết định 1967/QĐ-BNN-KH năm 2011 cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
  3. Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-HND-BNN về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2006 – 2010 do Hội nông dân Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
  4. Quyết định 2780/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 phê duyệt Dự án “Thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
  5. Quyết định 97/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 đính chính Thông tư liên tịch 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành