Công văn 957/BXD-KTXD hướng dẫn tính chi phí quản lý chung trong công tác dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 957/BXD-KTXD Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 2011
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Sơn

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 957/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn tính chi phí quản lý chung trong công tác dịch vụ công ích đô thị

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Trả lời văn bản số 428/SXD-KTXD ngày 19/5/2011 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn tính chi phí quản lý chung trong công dịch vụ công ích đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Điểm 3 Mục II Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị quy định: “Chi phí quản lý chung là chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí phục vụ trực tiếp quản lý chung (bao gồm cả công cụ lao động), chi phí phục vụ công nhân, chi trả lãi vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, chi phí tiền ăn giữa ca, các khoản phí, lệ phí, chi phí thuê tài sản, thuê mặt bằng nhà xưởng (nếu có), chi phí thuê kiểm toán và các khoản chi phí khác”. Theo đó, tùy theo tính chất công việc của từng loại dịch vụ công ích:

1. Nếu doanh nghiệp thực hiện loại công việc dịch vụ công ích nào, thì chi phí quản lý chung tính theo tính chất của loại công việc đó.

2. Nếu doanh nghiệp thực hiện cả 03 công đoạn thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải, thì chi phí quản lý chung sẽ tính trên cơ sở chi phí nhân công hoặc chi phí sử dụng xe máy và thiết bị theo dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
– Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Trần Văn Sơn

Tin liên quan:

  1. Công văn 59/BXD-KTXD đề nghị báo cáo tình hình lập và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
  2. Công văn 1852/BXD-KTXD hướng dẫn cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
  3. Công văn số 1218/BXD-KTXD về việc áp dụng Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
  4. Quyết định 245/QĐ-UBCK năm 2005 Hướng dẫn đăng ký, giao dịch chứng khoán và công bố thông tin bất thường của tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
  5. Quyết định 338/2006/QĐ-UBCK Hướng dẫn quy trình hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành