Công văn số 1553/LĐTBXH-LĐTL về việc tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân trực tiếp quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1553/LĐTBXH-LĐTL Ngày ban hành: 12 tháng 05 năm 2008
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Minh Huân

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

——

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

——-

Số: 1553/LĐTBXH-LĐTL
V/v: tiêu chuẩn CBKTCN trực tiếp quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 492/ĐS-TCCB ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chuyển kết quả nghiên cứu đề tài thành Bản tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân trực tiếp quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt cụ thể để phục vụ cho công tác quản lý lao động, tiền lương trong ngành đường sắt.

2/ Về nội dung bản tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điểm như sau:

a) Phần quy định chung:

- Đề nghị bổ sung thêm những nội dung: nắm vững quy trình vận hành máy móc, thiết bị trong phạm vi công việc đảm nhận; thành thạo các quy tắc an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, quan hệ công tác và bảo mật của doanh nghiệp; nắm vững phương pháp để bảo quản tốt dụng cụ máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu và trang bị bảo hộ lao động được sử dụng; nắm vững các tiêu chuẩn quy định về chất lượng sản phẩm; dịch vụ; tôn trọng kỹ thuật lao động, chấp hành tốt các nội qui, qui chế của doanh nghiệp; trong cùng một nghề thợ bậc cao phải hiểu, biết và làm được công việc của bậc thấp hơn;

- Phần chức trách và phần yêu cầu về trình độ, đề nghị vào phần quy định chung vì các nội dung cơ bản qui định ở các bậc thợ đều tương tự nhau.

b) Phần quy định trình độ công nhân ở mỗi bậc thợ, đề nghị tách phần hiểu biết thành 2 nội dung của phần hiểu và phần biết.

3/ Đề nghị Tổng công ty Đường Việt Nam hoàn thiện lại bản tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân trực tiếp quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt để ban hành. Trong thời gian 2 năm thực hiện, Tổng công ty cần tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện ở các đơn vị để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh bản tiêu chuẩn cho phù hợp với thực tế.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ LĐTL. (2)

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

Phạm Minh Huân

Tin liên quan:

  1. Công văn số 2414/LĐTBXH-TL của Bộ Lao Động,Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 của khối cơ sở hạ tầng thuộc TCty đường sắt Việt Nam
  2. Công văn số 3119/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với khối vận tải đường sắt thuộc TCty đường sắt VN
  3. Thông tư liên tịch 32/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn phòng, chống lao, HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế ban hành
  4. Thông tư liên tịch 30/1999/TTLT/BLĐTBXH-BYT hướng dẫn quản lý các hoạt động y tế ở các cơ sở chữa bệnh thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế ban hành
  5. Công văn 3451/LĐTBXH-VP về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy bảo vệ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành