Công văn số 1730/LĐTBXH-LĐVL ngày 4/06/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc chế độ đối với người lao động

Số hiệu: 1730/LĐTBXH-LĐVL Ngày ban hành: 04 tháng 06 năm 2003
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Đại Đồng

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 1730/LĐTBXH-LĐVL
V/v Chế độ đối với người lao động

Hà Nội , ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 1303/LĐTBXH ngày 14/5/2003 của Quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Về chế độ đối với người lao động hết tuổi lao động: Đối với người lao động đã 60 tuổi (đối với nam), nhưng chưa đủ thời gian đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, thì doanh nghiệp ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và người lao động được trợ cấp thôi việc.

2. Về tính thời gian mua cổ phần ưu đãi: thời gian thực tế làm việc cho các doanh nghiệp nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo hệ số và theo thang bảng lương nhà nước quy định) được tính để mua cổ phần ưu đãi.Các trường hợp đi lao động ở nước ngoài không phải là doanh nghiệp nhà nước; TNXP, HTX tiêu thụ Phường, UBND phường, Tổ đấu tranh tự quản…thời gian đó không được tính để mua cổ phần ưu đãi.

Trường hợp người lao động bị kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc, theo quy định tại điều 6 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1964 của Hội đồng Bộ trưởng, (nay là Chính phủ) thì không được hưởng trợ cấp thôi việc.

3. Về phương án đào tạo lại lao động theo quy định tại Khoản 7 Điều 27 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP và Điểm 1 Mục A phần II của Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH phải là lao động dôi dư tại thời điểm cổ phần hoá có điều kiện về tuổi đời, sức khoẻ cần được đào tạo, đào tạo lại nghề để tiếp tục hỗ bố trí việc làm mới trong công ty cổ phần thì mới được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho công ty cổ phần từ nguồn của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Thời gian đào tạo và mức kinh phí hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

4. Về lập phương án lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và theo hướng dẫn tại mục II văn bản số 1584/TLĐ ngày 15/11/1999 của Tổng liên đoàn Việt Nam (có văn bản kèm theo).

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, đề nghị Quý công Sở hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM

Nguyễn Đại Đồng

Tin liên quan:

  1. Công văn 1730/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ đối với người lao động
  2. Công văn số 3666/LĐTBXH-LĐVL ngày 14/10/2003 của Bộ lao động, thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động
  3. Công văn số 2941/LĐTBXH-LĐVL ngày 27/08/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc hỏi đáp chế độ cho người lao động
  4. Công văn số 3856/LĐTBXH-LĐVL ngày 28/10/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bảo hiểm xã hội cho người lao động
  5. Công văn số 4065/LĐTBXH-LĐVL ngày 12/11/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư