Công văn số 239/VPCP-VX về việc giải quyết các kiến nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 239/VPCP-VX Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2008
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quốc Toản

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 239/VPCP-VX
V/v kiến nghị của Hội Cựu TNXPVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
– Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Xét báo cáo của Bộ Nội vụ tại công văn số 3423/BNV-TCPCP ngày 27 tháng 11 năm 2007 về việc giải quyết các kiến nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính xử lý các kiến nghị về kinh phí hoạt động và trụ sở của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 1 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Hội việc nghiên cứu xây dựng các khu tượng đài tưởng niệm, tu bổ các di tích lịch sử, sưu tầm đưa vào bảo tàng các tư liệu, hiện vật lịch sử và việc xây dựng phim tài liệu về thanh niên xung phong theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bộ Nội vụ hướng dẫn Hội thực hiện công tác khen thưởng và việc lập Hội theo quy định hiện hành.

4. Các chính sách đối với cựu thanh niên xung phong áp dụng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các Vụ: TH, KTTH, TCCB, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, VX (3b), ttt 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Trần Quốc Toản

Tin liên quan:

  1. Công văn số 6696/VPCP-VX về việc kiến nghị của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
  2. Công văn 8118/VPCP-KGVX năm 2013 kiến nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
  3. Quyết định 10/2006/QĐ-UBND bổ sung chức năng tham gia bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố cho Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
  4. Quyết định 83/2001/QĐ-UB về việc giao chức năng tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
  5. Thông báo số 92/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc giải quyết 1.111 hồ sơ tồn đọng của thanh niên xung phong tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành