Công văn số 2585/TCT-CS về việc trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2585/TCT-CS Ngày ban hành: 08 tháng 07 năm 2008
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
—–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Số: 2585/TCT-CS
V/v trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 1816/CT-TTr ngày 19/6/2008 của Cục thuế tinh Ninh Thuận về trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.19 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định khoản sau không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN: “Trích lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và chi trợ cấp thôi việc cho người lao động không theo đúng chế độ hiện hành”.

Tại điểm 2, điển 3 và điển 4b Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp quy định:

“2. Mức trích lập Quỹ:

Mức trích Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm từ 1% – 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Khoản trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp.

3. Thời điểm trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm là thời điểm khoá sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính năm.

4b. Nếu Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm hàng năm không chi hết được chuyển số dư sang năm sau.”

Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp được trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (Quỹ) tại thời điểm khoá sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính năm với mức trích là từ 1%-3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN khoản phải trích lập vào Quỹ của năm nay:

- Nếu số phải trích lập Quỹ năm nay bằng số dư của Quỹ từ năm trước chuyển sang thì doanh nghiệp không phải trích thêm.

- Nếu số phải trích lập Quỹ năm nay cao hơn số dư của Quỹ từ năm trước chuyển sang thì doanh nghiệp trích thêm vào chi phí quản lý doanh nghiệp phần chênh lệch.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn đơn vị./.


Nơi nhận:
- Như trên;
– Vụ Pháp chế;
– Ban PC, HT, TTTĐ;
– Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

Tin liên quan:

  1. Công văn số 2585 TM/TCCB ngày 04/06/2004 của Bộ Thương mại về việc báo cáo tiến độ sắp xếp đổi mới DNNN thuộc Bộ
  2. Công văn số 1550/TCT-CS về việc trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý các khoản dự phòng do Tổng cục Thuế ban hành
  3. Công văn 2585/BXD-KTXD về việc định mức, đơn giá ca máy thi công đường sắt do Bộ Xây dựng ban hành
  4. Công văn số 1277 TCT/PCCS ngày 29/04/2004 của Tổng cục Thuế về việc trích dự phòng bảo hiểm
  5. Công văn số 5194/TCT-HT về việc chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Tổng cục Thuế ban hành