Công văn số 3236/TCT-PCCS về việc xử lý hóa đơn theo thông báo không tìm thấy trụ sở do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3236/TCT-PCCS Ngày ban hành: 31 tháng 08 năm 2006
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: 3236/TCT-PCCS
V/v: xử lý hóa đơn theo thông báo không tìm thấy trụ sở

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2006

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 917/CT-TTr1 ngày 14/7/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc xử lý hóa đơn theo thông báo không tìm thấy trụ sở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1 Mục IV Công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hướng dẫn: “Ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn là ngày cơ quan thuế cùng chính quyền địa phương lập biên bản xác định cơ sở kinh doanh không còn tồn tại ở địa điểm đã đăng ký. Ngày lập biên bản xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn được ghi trên thông báo của cơ quan thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cơ quan thuế không tìm thấy doanh nghiệp tại địa điểm đã đăng ký với cơ quan thuế được xác định là doanh nghiệp đã bỏ trốn. Việc thông báo doanh nghiệp bỏ trốn thực hiện theo đúng quy trình đã ban hành theo Quyết định số 1006/QĐ-TCT ngày 13/6/2006 của Tổng cục Thuế. Các hóa đơn liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn được xử lý theo hướng dẫn tại Công văn số 4215/TCT-PCCS nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
– Vụ PC;
– Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

Không có tin liên quan.