Công văn số 3406/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về xác minh C/O giáp lưng do Singapore cấp cho lô hàng máy điều hòa nhiệt độ

Số hiệu: 3406/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 23 tháng 08 năm 2005
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Thị Bình An

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 3406/TCHQ-GSQL
V/v xác minh C/O mẫu D giáp lưng của Singapore

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hòa

Phúc đáp công văn số 477/HQKH-NV ngày 04/08/2005 của Cục Hải quan Khánh Hòa về xác minh C/O giáp lưng do Singapore cấp cho lô hàng máy điều hòa nhiệt độ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

C/O mẫu D giáp lưng đã được thống nhất thực hiện giữa các nước ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định CEPT. Hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu D giáp lưng phù hợp với quy định tại Điều 10(b) Mục D Phụ lục 2 Quyết định số 1420/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ Thương mại được chấp nhận áp dụng thuế suất ưu đãi CEPT/AFTA.

Chữ ký trên C/O mẫu D số 683405 kèm theo công văn trên nằm trong danh sách mẫu chữ ký của những người có thẩm quyền ký C/O mẫu D của Singapore mà Tổng cục Hải quan đã sao gửi Cục Hải quan các địa phương theo công văn số 2245/TCHQ-VP ngày 20/05/2005 (tên người ký là Lim Mui Gek Patricia).

Đề nghị Cục Hải quan Khánh Hòa nghiên cứu các văn bản qui định trên, đối chiếu với trường hợp cụ thể của lô hàng máy điều hòa nhiệt độ nhập khẩu theo tờ khai số 285/NK/KD/NT ngày 28/07/2005 để xem xét chấp nhận C/O.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Khánh Hòa biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

Tin liên quan:

  1. Công văn số 5173/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc liên quan đến C/O giáp lưng do không xuất trình được C/O gốc do Tổng cục Hải quan ban hành
  2. Công văn số 216/TCHQ-GSQL về việc phòng ngừa dịch bệnh sốt Thung lũng Rift do Tổng cục Hải quan ban hành
  3. Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành
  4. Công văn số 6114/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc xác định mặt hàng điều hoà nhiệt độ theo ngành hàng để áp dụng QĐ 1944/1998/QĐ-BTC
  5. Công văn số 4752/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng bộ phận trao đổi nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành