Công văn số 3633/UBND-VX về việc uỷ quyền phê duyệt đề án tinh giản biên chế của các Sở – ngành, quận – huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3633/UBND-VX Ngày ban hành: 10 tháng 06 năm 2008
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Hoàng Quân

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 3633/UBND-VX
Về uỷ quyền phê duyệt đề án tinh giản biên chế của các Sở – ngành, quận – huyện

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2008

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở – ngành;
– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận – huyện.

Thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007, về thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ và chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các Sở – ngành, quận – huyện xây dựng đề án tinh giản biên chế trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Để đơn giản hóa quy trình, tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận – huyện trong xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế tại cơ quan đơn vị mình; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định và phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của các Sở – ngành, quận – huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về tổng số biên chế, kinh phí giải quyết chế độ tinh giảm biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức của thành phố để báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Giao Thủ trưởng các Sở – ngành thành phố căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố về tổ chức lại các cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố để hoàn chỉnh đề án tổ chức sắp xếp bộ máy và thực hiện chính sách tinh giản biên chế trình cơ quan thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

3. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận – huyện căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện – quận – thị xã – thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc quận – huyện để hoàn chỉnh đề án tổ chức sắp xếp bộ máy và thực hiện chính sách tinh giản biên chế trình cơ quan thẩm quyền xem xét, phê duyệt./.

CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Quân

Tin liên quan:

  1. Quyết định 188/2006/QĐ-UBND về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các sở – ngành, quận – huyện và phường – xã, thị trấn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
  2. Công văn số 818/UBND-CCHC về kinh phí phục vụ cho việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính tại các sở – ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận – huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
  3. Quyết định 34/2011/QĐ-UBND về chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận – huyện thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
  4. Công văn số 4877/UBND-VX về việc điều chỉnh cụm, khối thi đua các quận huyện, sở – ban – ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, tổng công ty thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
  5. Công văn số 957/UBND-VX về việc điều chỉnh cụm, khối thi đua quận – huyện, sở – ban – ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, tổng công ty thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành