Công văn số 4346/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý đối với mua hàng hóa, nhận hóa đơn của đơn vị bỏ trốn

Số hiệu: 4346/TCT-PCCS Ngày ban hành: 22 tháng 11 năm 2006
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 4346/TCT-PCCS
V/v: xử lý hóa đơn hàng của DN bỏ trốn

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Đắc Lắc

Trả lời Công văn số 2119/CT-TTr ngày 14/9/2006 của Cục thuế tỉnh Đắc Lắc hỏi về việc xử lý đối với mua hàng hóa, nhận hóa đơn của đơn vị bỏ trốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2, Mục IV Công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hướng dẫn: “Nếu hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn phù hợp với hợp đồng kinh tế ký kết giữa hai bên và phù hợp với chứng từ thanh toán hợp pháp; hàng hóa mua vào theo hóa đơn đó đã bán ra và đã kê khai thuế hoặc là nguyên vật liệu đã đưa vào sản xuất, hoặc hàng hóa đó đang tồn kho; có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào; giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Theo hướng dẫn trên, trong trường hợp nếu Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải ký kết hợp đồng mua 01 chiếc xe đào đất của Công ty TNHH TM-DV Trường An và nhận hóa đơn trước ngày xác định Công ty TNHH TM-DV Trường An bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế. Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải đã thanh toán đầy đủ tiền cho bên bán và hạch toán kế toán, kê khai thuế đầy đủ. Đồng thời cơ quan thuế, cơ quan Công an và các cơ quan chức năng khác chưa kết luận chính thức các hóa đơn đó là bất hợp pháp theo hướng dẫn tại điểm 1.2b, 1.2c Mục III Công văn số 4215/TCT-PCCS nêu trên, thì Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải được chấp nhận khấu trừ thuế GTGT đã kê khai và được hạch toán giá vốn của hàng mua thuộc các hóa đơn trên vào chi phí tính thuế TNDN.

Khi nào có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về trường hợp mua bán xe đào đất giữa Công ty TNHH TM-DV Trường An và Công ty TNHH Trường Hải thì sẽ xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

Tin liên quan:

  1. Công văn số 3490 TCT/PCCS ngày 25/10/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý hoá đơn mua hàng hoá của đơn vị bỏ trốn
  2. Công văn số 824 TCT/PCCS ngày 24/03/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý hoá đơn bất hợp pháp của các đơn vị bỏ trốn
  3. Công văn số 1437TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc thời hạn truy thu thuế đối với hành vi trốn thuế
  4. Công văn số 4393/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định dấu hiệu trốn thuế trên lĩnh vực kinh doanh nhà, đất dự án
  5. Công văn số 3520/TCT-CS về xử lý thuế đối với hoá đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn do Tổng cục Thuế ban hành