Luật

Luật nuôi con nuôi 2010

Số hiệu: 52/2010/QH12 Loại văn bản: Luật Ngày ban hành: 2010-06-17 Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI Căn cứ Hiến pháp

Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

Số hiệu: 44/2009/QH12 Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 44/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Luật thuế tài nguyên năm 2009

Số hiệu: 45/2009/QH12 Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 45/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN Căn

Luật viễn thông năm 2009

Số hiệu: 41/2009/QH12 Ngày ban hành: 23 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 41/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 LUẬT VIỄN THÔNG Căn

Luật dân quân tự vệ năm 2009

Số hiệu: 43/2009/QH12 Ngày ban hành: 23 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 43/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 LUẬT DÂN QUÂN TỰ

Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

Số hiệu: 42/2009/QH12 Ngày ban hành: 23 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 42/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN

Luật người cao tuổi năm 2009

Số hiệu: 39/2009/QH12 Ngày ban hành: 23 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 39/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI Căn

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Số hiệu: 40/2009/QH12 Ngày ban hành: 23 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 40/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Số hiệu: 36/2009/QH12 Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 36/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

Số hiệu: 38/2009/QH12 Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Luật số: 38/2009/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN

Luật hình sự sửa đổi 2009

Số hiệu: 37/2009/QH12 Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Luật số: 37/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

Số hiệu: 35/2009/QH12 Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 35/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG

Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009

Số hiệu: 33/2009/QH12 Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 33/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Số hiệu: 32/2009/QH12 Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 32/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Số hiệu: 31/2009/QH12 Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 31/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009

Số hiệu: 34/2009/QH12 Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Luật số: 34/2009/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ

Luật Quản lý nợ công 2009

Số hiệu: 29/2009/QH12 Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 29/2009/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG

Luật Lý lịch tư pháp 2009

Số hiệu: 28/2009/QH12 Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 28/2009/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Số hiệu: 30/2009/QH12 Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 30/2009/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Luật năng lượng nguyên tử 2008

Số hiệu: 18/2008/QH12 Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 18/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

Số hiệu: 19/2008/QH12 Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——- Luật số: 19/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Số hiệu: 09/2008/QH12 Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 09/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ

Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008

Số hiệu: 11/2008/QH12 Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 11/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 LUẬT HOẠT ĐỘNG CHỮ

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Số hiệu: 10/2008/QH12 Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 10/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Số hiệu: 15/2008/QH12 Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 15/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 LUẬT TRƯNG MUA, TRƯNG

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Số hiệu: 14/2008/QH12 Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 14/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 LUẬT THUẾ THU NHẬP

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Số hiệu: 13/2008/QH12 Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 13/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ

Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

Số hiệu: 16/2008/QH12 Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——- Luật số: 16/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ

Luật xuất bản sửa đổi 2008

Số hiệu: 12/2008/QH12 Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI —– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——- Luật số: 12/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

Số hiệu: 17/2008/QH12 Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 17/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 LUẬT BAN HÀNH VĂN