Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 05/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 20 tháng 07 năm 2012
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn Thành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 05/2012/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 4

(Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 773/ 2009/ NQ – UBTVQH12 ngày 31/3/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội qui định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của UBTVQH, Văn phòng Quốc hội, cơ quan trực thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và Công văn số 261/BCTĐB ngày 07/11/2007 của Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn ban hành Nghị quyết về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/12/2011của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2012 và Đề án số 01/ĐA-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

1. Quy định chung

a) Việc chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp phải được xây dựng trong dự toán ngân sách hàng năm được HĐND các cấp thông qua, đảm bảo kịp thời, thống nhất mức chi, mục chi, đối tượng chi trên cơ sở chế độ, định mức được quy định tại Nghị quyết này và các các quy định khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b) Đại biểu HĐND và các cá nhân không phải là đại biểu HĐND được mời tham gia các hoạt động của HĐND được hưởng chế độ quy định trong Nghị quyết này từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND.

c) Sử dụng kinh phí hiệu quả, thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí.

d) Kinh phí hoạt động của HĐND cấp nào bảo đảm hoạt động của HĐND cấp đó theo các nhiệm vụ chi được phân cấp.

2. Nội dung và mức chi

Nội dung và mức chi hoạt động của HĐND thành phố, HĐND huyện Bạch Long Vĩ và HĐND xã, thị trấn (có phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Kinh phí thực hiện

Cấp bổ sung ngân sách năm 2012 là 2.218 triệu đồng (Hai tỷ, hai trăm mười tám triệu đồng), từ nguồn vượt thu ngân sách thành phố năm 2011; trong đó cấp bổ sung cho hoạt động HĐND huyện Bạch Long Vĩ 118 triệu, HĐND các xã, thị trấn 2.100 triệu đồng. Các năm ngân sách tiếp theo tính vào dự toán hàng năm của ngân sách các cấp để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Thường trực HĐND, UBND thành phố, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, Thư ký kỳ họp HĐND thành phố; Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước Hải Phòng; HĐND, UBND huyện Bạch Long Vĩ, Kho Bạc các huyện, quận; HĐND, UBND xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND thành phố, Sở Tài chính giúp HĐND thành phố điều chỉnh mức chi cho phù hợp với quy định mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

Giao Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu của HĐND, đại biểu HĐND thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2012, có hiệu lực thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2012. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND thành phố khóa XIII về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng ./.

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thành

 

Tin liên quan:

  1. Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2005 do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
  2. Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND quy định chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 16 ban hành
  3. Nghị quyết số 125/2007/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành
  4. Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
  5. Nghị quyết 98/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND, Nghị quyết 69/2007/NQ-HĐND về danh mục khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII – kỳ họp thứ 12 ban hành