Quyết định 30/2009/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu: 30/2009/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31 tháng 12 năm 2009
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Dũng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 30/2009/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Phương án phân bổ thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009 của tỉnh Bạc Liêu;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 166/TTr-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2010, như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư: 776.993 triệu đồng, bao gồm:

a) Vốn chi đầu tư phát triển: 692.314 triệu đồng, gồm:

- Vốn ngân sách địa phương: 404.402 triệu đồng;

- Trung ương bổ sung hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 372.591 triệu đồng.

. Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: 119.391 triệu đồng.

. Hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 253.200 triệu đồng.

b) Vốn chi sự nghiệp: 84.679 triệu đồng.

2. Phân cấp ngân sách quản lý:

a) Cấp tỉnh: 611.669 triệu đồng, trong đó chưa phân bổ 114.085 triệu đồng.

b) Cấp huyện: 165.324 triệu đồng.

3. Cụ thể theo kế hoạch chi tiết ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các đơn vị có liên quan biết chỉ tiêu được giao để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ngành chức năng có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH

Võ Văn Dũng

Tin liên quan:

  1. Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Bạc Liêu (Giai đoạn 2009 – 2012) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành
  2. Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành
  3. Quyết định 3808/2009/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Phát triển dược liệu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
  4. Quyết định 27/2009/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành
  5. Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2008/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định 08/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành